SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ENVIROPOL s.r.o., se sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 46017305, IČ DPH: SK4020312241 (dále jen „správce“), Vás týmto informuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a tiež už s prihliadnutím na úpravu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), že bude spracovávať Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Plnenie zmluvy

Prevádzkovateľ bude z dôvodu zabezpečenia plnenia zmluvy spracovávať Vaše osobné údaje, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, názov a sídlo spoločnosti, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a automaticky v elektronickej podobe, prípadne ich ukladať do svojho informačného systému. V prípade niektorých činností, ako je napr. fakturácia, vymáhanie pohľadávok či správa informačného systému, prevádzkovateľ spolupracuje s tretími stranami,[1] ktorým je nutné niektoré údaje sprístupniť. Osobné údaje sa budú inak spracovávať počas trvania zmluvného vzťahu a počas 10 rokov od jeho ukončenia na účely archivácie. Osobné údaje budú prístupné len oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa a sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ si Vás ďalej dovoľuje informovať, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na stanovené účely je povinné a nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné uzavrieť zmluvu.

1,2 Aktuálny zoznam tretích strán, t. j. sprostredkovateľov, je k dispozícii v sídle prevádzkovateľa, príp. sa môže dotknutej osobe zaslať na požiadanie. Pri poskytovaní Vašich osobných údajov tretím stranám však vždy dbáme s najväčšou opatrnosťou na to, aby sa údaje poskytovali len v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktoré sa zaviazali riadne zabezpečiť a chrániť poskytnuté údaje.

Marketingové účely

Na základe udeleného súhlasu bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje prostredníctvom svojho sprostredkovateľa[1], ktorý pre prevádzkovateľa zabezpečuje marketing[2] a rozosielanie obchodných oznámení. Vaše osobné údaje sa budú na marketingové účely spracovávať v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mail.

Na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ oprávnený používať elektronickú adresu na účely šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré Vám už poskytol. V týchto prípadoch platí, že tak možno postupovať až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany zákazníka.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracovávať manuálne a automaticky v elektronickej podobe počas trvania zmluvy, s výnimkou zasielania obchodných oznámení, keď je údaje možné spracovávať do vyjadrenia Vášho nesúhlasu. Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať, a to listom doručeným do sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail prevádzkovateľa: gdpr@enviropol.cz

Poučenie

Prevádzkovateľ Vás týmto informuje, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov. Ak zistíte alebo sa domnievate, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom/GDPR, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracovania, môžete prevádzkovateľa požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby bol odstránený takto vzniknutý stav. Predovšetkým môže ísť o vykonanie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania. Prevádzkovateľ Vás ďalej informuje, že máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov sú porušené relevantné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: gdpr@enviropol.cz

1,2 Aktuálny zoznam tretích strán, t. j. sprostredkovateľov, je k dispozícii v sídle prevádzkovateľa, príp. sa môže dotknutej osobe zaslať na požiadanie. Pri poskytovaní Vašich osobných údajov tretím stranám však vždy dbáme s najväčšou opatrnosťou na to, aby sa údaje poskytovali len v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktoré sa zaviazali riadne zabezpečiť a chrániť poskytnuté údaje.

[1] T. j. ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o plánovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách a zisťovanie spokojnosti zákazníkov.

Scroll to top